STADGAR FÖR KRISTIANSTADS TRÄDGÅRDSFÖRENING

§ 1. Ändamål

Kristianstads trädgårdsforening är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningens ändamål är att främja den fitidsmässiga trädgärdsodlingen och verka för en allmän förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön i sitt verksamhetsområde genom rådgivnings- och informationsverksamhet.

§ 2. Verksamhet

Trägdårdsföreningen bedriver sin verksamhet genom att

 • följa utvecklingen inom fritidsodlingen.
 • ordna föredrag. kurser och exkursioner.
 • medverka vid lokala utställningar, skördef'ester, trädgårdsdagar och liknande arrangemang.
 • främja biologisk mångfald och en hållbar utveckling.

§ 3. Medlemskap

 1. Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar intresserad person.
 2. Till hedersmedlem kan föreningen utse person som gjort föreningen stora tjänster eller som i övrigt har nedlagt stort arbete inom främjandet av fritidsodlingen.

§ 4. Årsavgift

Årsavgift beslutas av årsmötet. Hedersrnedlem är befriad från avgift till föreningen.

§ 5. Skyldigheter och rättigheter

Medlem har följande skyldigheter

 • att erlägga avgifter enl § 4,
 • att följa gällande stadgar.
 • att följa fattade beslut


samt följande rättigheter

 • att utöva beslutsrätt vid årsmöte.

Varje medlem har en röst. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.


Utträde
Har avgift ej erlagts inom föreskriven tid, anses medlemmen ha utträtt ur föreningen.


Uteslutning
Medlem som uppenbart och avsiktligt motverkar föreningens syften och verksamhet, utesluts genom beslut av styrelsen.

§ 6. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.

§ 7. Styrelsen

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och består av ordförande, kassör och fyra ledamöter jämte tre suppleanter.
Såväl ordföranden och kassör som övriga ledamöter väljs av årsmötet för två år i sänder. Mandatperioderna bör fördelas så, att ny- eller omval sker av halva styrelsen varje år.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare.
Kan styrelseledamot inte fullgöra sitt uppdrag, sker fyllnadsval vid nästkommande årsmöte.

§ 8.

Styrelsen sammanträder vid behov, dock minst fyra gånger årligen.
Kallelse till möte med styrelsen skall vara ledamot tillhanda senast en vecka före sammanträdet.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder.

§ 9. Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång.
Kallelse ska ske senast två veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd.
 2. Val av ordförande och sekreterare for mötet.
 3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare.
 4. Fråga om mötet utlysts i stadgad ordning.

 5. Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna året.

 6. Revisorernas berättelse.

 7. Fastställande av resultat- och balansräkningar.

 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.

 9. Val av ordförande (i förekommande fall).

 10. Val av kassör (i förekommande fall).

 11. Val av styrelseledamöter och ersättare.

 12. Val av revisor och ersättare.

 13. Beslut om antal ledamöter i valberedningskommitté. Val av valberedningskommitté samt sammankallande inom denna. Till ledamot av valberedningskommitté kan ej väljas person som är ledamot av föreningens styrelse.

 14. Beslut om reseersättningar, traktamenten samt arvoden till styrelsens ledamöter, revisorer och valberedningskommitté.

 15. Motioner till årsrnötet.

 16. Fastställande av budget.

 17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.

 18. Övriga i kallelsen upptagna ärenden och övriga eventuella ärenden som årsmötet
  enhälligt beslutar skall upptas till hehandling.


Extra årsmöte hålls då styrelsen finner skäl till det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar begär det.


Vid extra årsmöte skall förekomma endast de ärenden, för vilka mötet utlysts och vilka angivits i kallelsen.

§ 10. Motioner

Medlem av föreningen har rätt att inkomma med motion som, för att kunna behandlas av årsrnöte, skall ha inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.

§ 11. Styrelsen

Ordföranden åligger att tillse, att av årsmötet och styrelsen fattade beslut genomföres samt att hålla kontakt med lokala myndigheter och organisationer.

§ 12

Styrelsen åligger:

 1. att utföra av årsmöte fattade beslut.
 2. att leda föreningens verksamhet.
 3. att utse firmatecknare. Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller, om styrelsen så beslutar, av särskild utsedd person.
 4. att årligen till årsmötet lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning.
 5. att utarbeta förslag tiIl budget.
 6. att besluta om senaste inbetalningstid för medlemsavgift.

§ 13. Revisorer

Styrelsens, förvaltningen och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, som jämte ersättare utses för tiden rnellan två ordinarie årsmöten.

Revisorerna skall senast tre veckor före årsmötet framlägga revisionsberättelse.

§ 14. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 januari.

§ 15. Ändring av stadgar

Årsmötet beslutar om förändringar i föreningens stadgar. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.
Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.

§ 16. Upplösning

Årsmötet beslutar om föreningens eventuella upplösning. Härför fordras, att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie.
Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.
Sedan föreningen trätt i likvidation och verksamheten avvecklats, skall eventuella tillgångar användas för ändamål som fämjar fritidsodlingen.

GDPR

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När du kontaktar oss sparas ditt namn och de kontaktuppgifter du lämnat till oss så länge ärendet är under behandling, sedan raderas det.

Som medlem finns du med i vårt medlemsregister där vi hanterar våra medlemmars förnamn, efternamn, bostadsadress, telefonnummer samt mailadress. Dessa uppgifter har vi för att kunna sända ut medlemsinformation och för att hållla reda på vem som betalat medlemsavgift.

Registret uppdateras varje år, de som inte betalat in avgiften rensas bort och nya medlemmar skrivs in. Det är endast styrelsen som har åtkomst till dessa uppgifter.

Om du anmäler dig som säljare/samarbetspartner vid våra event, sparas dina uppgifter tills eventet är genomfört. Om du är återkommande säljare/samarbetspartner från år till år och vill ha information löpande kan vi, mot avstämning, behålla kontaktuppgifter så länge ditt intresse för information finns. Du kan alltid begära att bli borttagen från våra kontaktlistor. Det är endast styrelsen som har tillgång till dessa uppgifter.